Офіційні правила
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Рекламної акції під умовною назвою: «Який ваш психологічний вік?» (далі за текстом – «Правила»).
У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
Акція – можливість узяти участь у розіграші подарунків в результаті проходження тесту під назвою «Який ваш психологічний вік?», а також поширення результату тесту на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Допис – публікація результату Тесту.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
  1. Організатором Акції (надалі – Акції) є АТ «Ощадбанк», (надалі – «Організатор»).
  2. Виконавцем Акції є ТОВ «МОККО», (надалі – «Виконавець»).
  3. В Акції можуть брати участь повнолітні особи, які відповідають вимогам п. 2 Правил та виконали всі умови Акції.
  4. Акція проводиться в мережі Інтернет за адресою https://www.facebook.com/oschadbank/ (надалі – «Сайт») – з 22 серпня до 28 серпня 2019 року включно та діє на всій території України, за винятком АР Крим та територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.
  5. Визначення Переможця Акції проводиться двічі о 13:00 та 16:00 год. 2 вересня 2019 року.
  6. Переможець визначається за допомогою Сервісу random.org (як цей термін визначено нижче).
 2. Вимоги до Учасників Акції:
  1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції виповнилося 18 років, та які зареєстровані на сайті www.facebook.com, мають відкритий профіль, підписані на сторінку «Ощадбанку» (https://www.facebook.com/oschadbank/. Для участі в Акції необхідно перейти на Сайт, де розміщено тест http://vik.oschadbank.ua, пройти тест повністю, та поширити результат тесту на свою сторінку Facebook. Організатор та Виконавець не зобов'язані перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.
  2. Учасниками Акції не можуть бути власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). Учасниками також не можуть бути особи, які порушили умови п. 4.3 Правил.
 3. Подарунковий фонд Акції.
  1. Подарунковий фонд Акції складається з п’яти брендованих футболок та п’яти брендованих худі.
  2. Переможець Акції не має права на отримання грошового еквівалента вартості Подарунку чи заміни його на іншу продукцію/подарунки/ товар.
  3. Один Учасник Акції може виграти лише один Подарунок в одному розіграші.
  4. Організатор залишає за собою право відмовити в наданні Подарунку та/або змінити умови Акції у будь-який момент та/або змінювати подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами.
  5. Кількість подарунків обмежена та складає 10 одиниць.
 4. Умови участі в Акції:
  1. Учасниками Акції є особи, які відповідають критеріям, наведеним у п. 2.1 цих Правил, які повністю згодні з умовами цих Правил, не мають обмежень, вказаних у п. 2.2 цих Правил (надалі – «Учасник» або «Учасники»). Факт участі в Акції і надання відповіді на запитання прирівнюється до факту безумовної згоди такої особи з умовами цих Правил та підтвердження відповідності Учасника критеріям, визначеним у п. 2.1 цих Правил та відсутності обмежень, визначених у п. 2.2 цих правил.
  2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом періоду з 22 серпня 2019 року до 28 серпня 2019 року включно вчинити такі дії в їхній сукупності:
   1. перейти до інтернет-сторінки http://vik.oschadbank.ua/
   2. у вікні браузера відкриється Сайт з тестом від Ощадбанку під назвою «Який ваш психологічний вік?»
   3. пройти тест та поширити допис із результатом на власну сторінку в мережі Facebook.
  3. У межах цієї Акції забороняється надсилати:
   • - інформацію, яка не відповідає тематиці Акції та/або запитанню;
   • - фотографії/повідомлення та будь-яку іншу інформацію, що містять ненормативну лексику, образи, свідомо наклепницьку інформацію, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як пропаганда насильства чи аморального характеру;
   • - фотографії, що містять сцени насильницької або буйної поведінки та будь-якої поведінки, що може бути розцінена як порушення загальнолюдських норм та норм моралі, за виключенням випадків, явно розпізнаваних як гумор, пародія, сатира або розіграш;
   • - посилання на фішингові сайти, а також будь-які ресурси, що займаються шахрайством і поширенням шкідливих програм;
   • - інформацію, що порушує права інтелектуальної власності, інші положення чинного законодавства України.
 5. Визначення Переможця Акції
  1. Серед усіх Учасників, які відповідають умовам Правил та в період проведення Акції виконали всі умови Правил, буде розіграно 10 Подарунків випадковим чином за допомогою програми, яка працює в автоматичному режимі, а саме: за допомогою засобів веб-сервера - сторінки в мережі Інтернет, розміщеної за адресою: www.random.org (далі - «сервіс RANDOM.ORG»). Відбудеться два розіграші. Переможцями є перші 5 Учасників кожного з розіграшів, визначені сервісом RANDOM.ORG. Під час першого розіграшу Перші п’ять Переможців у цьому списку отримують по одному брендованому худі, під час другого перші п’ять Переможців отримують по одній брендованій футболці.
  2. Результат визначення Переможця фіксується Виконавцем у формі протоколу, після чого Організатором відображається в коментарях до Акційного посту, опублікованому на сторінці у Facebook https://www.facebook.com/oschadbank/. Особа, Переможець Акції, буде повідомлена про виграш у соціальній мережі Facebook шляхом направлення особистого електронного повідомлення через Facebook.
  3. Результати Акції є остаточними та не можуть бути змінені, оскарженню та перегляду не підлягають.
  4. Процедура визначення одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику, грою, і не має мети отримання прибутку.
 6. Порядок, умови та терміни отримання Подарунку.
  1. Десять осіб, які будуть обрані за допомогою сервісу RANDOM.ORG і визнані Переможцями Акції, отримують право на одержання Подарунку.
   1. Вручення Подарунку Переможцю Акції, проводиться представниками Організатора.
   2. Власник Подарунку не може передавати права на Подарунок іншим особам.
  2. Для отримання Подарунку Переможець зобов′язаний у 7-денний термін зв’язатися з Організатором Акції та підтвердити свою згоду та можливість отримати Подарунок.
   1. Якщо Переможець Акції, з певних причин, незалежних від Організатора, не повідомить Організатора про згоду та можливість одержати Подарунок, або повідомить про неможливість одержати Подарунок упродовж передбаченого п. 6.2. цих Правил терміну, то він (Переможець Акції) не має права на отримання будь-якої компенсації, а Організатор має право розпорядитися таким Подарунком на свій розсуд.
   2. Переможець має відповісти на лист Організатора на пізніше ніш через 7 (сім) днів після визначення Переможця Акції. У тому випадку, якщо Переможець не відповідає протягом визначеного строку, він втрачає право на одержання Подарунку.
 7. Загальні умови Акції
  1. Усю інформацію про Акцію, зокрема про умови та місце проведення Акції, можна отримати на веб-сайті http://vik.oschadbank.ua/
  2. Подарунки Переможцю Акції в грошовому еквіваленті не видаються.
  3. Нарахування та сплата податків у зв'язку з отриманням Подарунків, проводиться відповідно до норм чинного законодавства України.
  4. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за:
   • - не ознайомлення зі списком Переможця Акції на сайті https://www.facebook.com/oschadbank/;
   • - неотримання/несвоєчасне отримання відомостей/документів, необхідних для отримання Подарунку з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Організатора, причин;
   • - за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах.
  5. Беручи участь у Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджує свою згоду з таким:
   • - Організатор та Виконавець мають право змінити Правила в будь-який момент. Про зміну умов Акції має бути оголошено в тому ж порядку, у якому було оголошено про Акцію.
   • - Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Організатором (їхніми уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження з метою проведення Акції отриманих від Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором з маркетинговою та будь-якою іншою метою, методами, які не порушують чинного законодавства України (в т.ч. через передачу третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю, інформації або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т.ч. право публікації, в т.ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо і відеоматеріалах, інтерв'ю із ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) і т.п., без яких-небудь обмежень по території, часу і способу використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором і будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України №435-IV 16.01.2003 (зі змінами і доповненнями) і Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 (зі змінами і доповненнями) (а також згода включення його номера телефону в систему розсилки інформації про нові акції Організатора, які проводитимуться в майбутньому).
  6. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
  7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з наведеними Правилами.